Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radawnicy rozpoczął swoja działalność w marcu 2009 r. Organem prowadzącym MOS w Radawnicy jest Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe – Uniwersytet Ludowy w Radawnicy.

Misją Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Radawnicy jest zapewnienie indywidualnej opieki, pomocy wychowawczej, psychologicznej, socjoterapeutycznej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, z problemami w nauce, zaniedbanej wychowawczo i emocjonalnie.

MOS jest publiczną placówką resocjalizacyjną świadczącą opiekę całodobową, której uczniowie mieszkają w internacie i pobierają naukę szkolną zgodną z programem nauczania na poziomie IV, V i IV klasy szkoły podstawowej. W placówce przebywają chłopcy niedostosowani społecznie, w normie intelektualnej, w wieku 10 –18 lat.

Liczba miejsc w placówce wynosi 46.

MOS funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni tygodnia.

Wychowankowie przyjmowani są głównie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) .

W ofercie resocjalizacyjnej ośrodka znajdują się różnorodne formy zajęć i oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych:

 Zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne,
profilaktyka uzależnień,
zajęcia sportowe na bazie własnej oraz wyjazdowe (udział w turniejach, konkursach)
zajęcia związane z korektą systemu wartości i rozwojem duchowym wychowanków 
 Według zainteresowań wychowanków działają następujące sekcje :

             1.sportowo -turystyczna,
             2.teatralna,
             3.plastyczna, a w niej działają dwa koła: plastyczne i ceramiczne,
             4.kulinarna,
             5. matematyczno-przyrodnicze.
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radawnicy funkcjonują 4 grupy wychowawcze, każda z nich liczy po 12 osób ma swoich wychowawców i swoją świetlicę.


 


`

Statut MOS w Radawnicy.doc(1)

Od 15 września do 26 listopada MOS w Radawnicy uczestniczy w warsztatach dziedzictwa kulturalnego i cybernetyki zorganizowanego przez Bramę Poznania ICHOT.

Uczestnicy nauczą się podstaw programowania i cybernetyki i ich zastosowania w kontekście interpretacji dziedzictwa kulturowego. Zrozumieją, że nowe technologie to nie tylko często nieprawidłowo przez nich używane zasoby internetowe i portale społecznościowe, ale również narzędzie wartościowej pracy społeczno-artystycznej.

 

Opis projektu

`

Wniosek o przyjęcie do MOS i Załącznik do orzeczenia (pliki do pobrania)

 

Wniosek o przyjęcie do MOS na rok szkolny 2017/18

Załącznik do orzeczenia

`

+