Konkurs na logo OSUL

Aktualizacja: maj 21

W ramach Programu Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych uzyskała dofinansowanie na rozwój swojej działalności oraz promocję idei ruchu uniwersytetów ludowych w Polsce.

Jednym z działań promujących markę "Uniwersytet Ludowe" jest stworzenie charakterystycznego i wyróżniającego Sieć logo.


Serdecznie zarpaszamy do konkursu wszystkich chętnych. REGULAMIN PONIŻEJ!!!REGULAMIN KONKURSU


I. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Federacja Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych.


II. Cel i przedmiot konkursu 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla OSUL 2. Logo wykorzystywane będzie przez federację do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 3. Konkurs trwa od: 25 stycznia do 12 marca 2021r.


III. Warunki uczestnictwa w konkursie 1. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 18 roku życia. 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie. 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Federacji OSUL. 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 7. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. 8. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.


IV. Forma prezentacji pracy konkursowej i nagrody 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki i inne materiały promocyjne. 2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych. 3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: Znak należy przedstawić w dowolnym formacie. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami; -być czytelne i łatwe do zapamiętania, -wzbudzać pozytywne emocje, -powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym, -może zawierać nazwę federacji: Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych 5.Prace należy składać podając: -imię i nazwisko, -adres e-mail, numer telefonu.


V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 1. Prace należy składać do dnia : 12 marca 2021 r. na adres mailowy biuro@osul.pl 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 4. Organizator nie zwraca prac.


VI. Kryteria oceny prac konkursowych Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 1) zgodność projektu z danymi federacji, 2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, pomysł 3) czytelność i funkcjonalność projektu, 4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie członków Federacji OSUL. W/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych


VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu. 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Nagrodą przewidzianą w konkursie są: 1000zł i voucher na uczestnictwo w jednym z kursów realizowanych w uniwersytetach ludowych federacji. 3. Planowana data ogłoszenia wyników: marzec 2021r. 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie OSUL oraz na portalu społecznościowym Facebook i Instagram 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.


Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030