Pracuj z nami!!!

Uniwersytet Ludowy w Radawnicy poszukuje osoby na stanowisko Główny/a Księgowy/a.


Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Prowadzimy ośrodek socjoterapii, szkołę policealną oraz w ramach Uniwersytetu Ludowego realizujemy różnego rodzaju projekty dotyczące edukacji kulturalnej, zrównoważonego rozwoju i wymiany kadry.


Jeśli jesteś osobą zainteresowaną i czujesz, że jest to praca właśnie dla Ciebie to zapraszamy do złożenia dokumentów. Wszelkie szczegóły jaki i wytyczne znajdziecie Państwo poniżej:


Przewodniczący Rady Generalnej stowarzyszenia Polskie Uniwersytety Ludowe z siedzibą w Radawnicy ogłasza nabór na stanowisko – główna/y księgowa/y.


I. Wymagania wobec kandydata:

1. Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe, preferowane wyższe kierunkowe.

2. Doświadczenie co najmniej 3 letnie na samodzielnym stanowisku.

2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów krajowych lub unijnych.

3. Doświadczenie w rozliczaniu płatnika ZUS i z Urzędem Skarbowym.

4. Umiejętność prowadzenia pełnej księgowości organizacji pozarządowych.

5. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego i prawa pracy.

6. Biegła obsługa komputera, programów księgowych i urządzeń biurowych.

7. Gotowość odbywania podróży służbowych.

8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

9. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

10. Prawo jazdy kat. B.

11. Obywatelstwo polskie.

12. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

13. Znajomość Ustawy o Stowarzyszeniach

14. Znajomość j. angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem.


II. Do zadań księgowego należy:

1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2. Analiza dokumentów finansowych i ich bieżąca kontrola pod względem formalno-rachunkowym.

3. Należyte przestrzeganie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych i archiwizacji.

4. Terminowe naliczanie zobowiązań Stowarzyszenia z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych świadczeń o podobnym charakterze.

5. Sporządzanie list płac.

6. Sporządzanie rachunków wyniku i bilansów.

7. Regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań.

8. Prowadzenie dokumentacji składek członkowskich.

9. Udostępnianie organom kontroli dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

10. Praca w Radawnicy i Złotowie


III. Warunki zatrudnienia:

1. Umowa o pracę.

2. Wymiar czasu pracy - pełen etat


IV. Kandydat zobowiązany jest złożyć :

1. Kwestionariusz osobowy,

2. Życiorys – CV,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu)

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (oryginały do wglądu)

6. Kserokopie potwierdzające staż pracy (oryginały do wglądu)

7. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, wydane nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych,

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w stowarzyszeniu Polskie Uniwersytety Ludowe zgodnie z art. 13 ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95 / 46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).


V. Termin i miejsce składania dokumentów: termin składania dokumentów – 14 lutego 2020r do godz.14.00 Uniwersytet Ludowy w Radawnicy – sekretariat, w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego”, z podaniem imienia i nazwiska kandydata na w/w stanowisko.


VI. Rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w siedzibie SPUL w Złotowie, Aleja Piasta 11.

O terminie rozmowy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.


VII. Ogłoszenie wyników.

O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani do 21 lutego 2020 r drogą telefoniczną bądź mailową.


VIII. Zatrudnienie planuje się od 01 marca 2020r.
Przewodniczący stowarzyszenia

Polskie Uniwersytety Ludowe

Mirosław Mincewicz589 wyświetlenia