Pracuj z nami!!!

Uniwersytet Ludowy w Radawnicy poszukuje osoby na stanowisko Główny/a Księgowy/a.


Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Prowadzimy ośrodek socjoterapii, szkołę policealną oraz w ramach Uniwersytetu Ludowego realizujemy różnego rodzaju projekty dotyczące edukacji kulturalnej, zrównoważonego rozwoju i wymiany kadry.


Jeśli jesteś osobą zainteresowaną i czujesz, że jest to praca właśnie dla Ciebie to zapraszamy do złożenia dokumentów. Wszelkie szczegóły jaki i wytyczne znajdziecie Państwo poniżej:


Przewodniczący Rady Generalnej stowarzyszenia Polskie Uniwersytety Ludowe z siedzibą w Radawnicy ogłasza nabór na stanowisko – główna/y księgowa/y.


I. Wymagania wobec kandydata:

1. Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe, preferowane wyższe kierunkowe.

2. Doświadczenie co najmniej 3 letnie na samodzielnym stanowisku.

2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów krajowych lub unijnych.

3. Doświadczenie w rozliczaniu płatnika ZUS i z Urzędem Skarbowym.

4. Umiejętność prowadzenia pełnej księgowości organizacji pozarządowych.

5. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego i prawa pracy.

6. Biegła obsługa komputera, programów księgowych i urządzeń biurowych.

7. Gotowość odbywania podróży służbowych.

8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

9. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

10. Prawo jazdy kat. B.

11. Obywatelstwo polskie.

12. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

13. Znajomość Ustawy o Stowarzyszeniach

14. Znajomość j. angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem.


II. Do zadań księgowego należy:

1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2. Analiza dokumentów finansowych i ich bieżąca kontrola pod względem formalno-rachunkowym.

3. Należyte przestrzeganie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych i archiwizacji.

4. Terminowe naliczanie zobowiązań Stowarzyszenia z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych świadczeń o podobnym charakterze.

5. Sporządzanie list płac.

6. Sporządzanie rachunków wyniku i bilansów.

7. Regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań.

8. Prowadzenie dokumentacji składek członkowskich.

9. Udostępnianie organom kontroli dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

10. Praca w Radawnicy i Złotowie


III. Warunki zatrudnienia:

1. Umowa o pracę.

2. Wymiar czasu pracy - pełen etat


IV. Kandydat zobowiązany jest złożyć :

1. Kwestionariusz osobowy,

2. Życiorys – CV,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu)

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (oryginały do wglądu)

6. Kserokopie potwierdzające staż pracy (oryginały do wglądu)

7. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, wydane nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych,

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w stowarzyszeniu Polskie Uniwersytety Ludowe zgodnie z art. 13 ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95 / 46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).


V. Termin i miejsce składania dokumentów: termin składania dokumentów – 14 lutego 2020r do godz.14.00 Uniwersytet Ludowy w Radawnicy – sekretariat, w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego”, z podaniem imienia i nazwiska kandydata na w/w stanowisko.


VI. Rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w siedzibie SPUL w Złotowie, Aleja Piasta 11.

O terminie rozmowy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.


VII. Ogłoszenie wyników.

O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani do 21 lutego 2020 r drogą telefoniczną bądź mailową.


VIII. Zatrudnienie planuje się od 01 marca 2020r.
Przewodniczący stowarzyszenia

Polskie Uniwersytety Ludowe

Mirosław Mincewicz586 wyświetlenia

sfinansowano ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030