Zarządzenie dotyczące nauczania zdalnego

Szanowni Nauczyciele i Słuchacze!


Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy, Szkoły Policealnej nr 1 i 2 w Radawnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.


PODSTAWA PRAWNA:

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


MATERIAŁY:

· Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30b rozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_–​_COViD-19​_(art​_30b).pdf 0.14MB

· Uzasadnienie do rozporządzenia uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_zmieniającego​_30b.pdf 0.11MB

· Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30c Rozporządzenie​_​_MEN​_COViD-19​_art​_30c.pdf 0.33MB

· Uzasadnienie do rozporządzenia Uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​. pdf 0.36MB


ZARZĄDZENIE

Dyrektora Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy, Szkoły Policealnej Nr 1 i Nr 2 w Radawnicy z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy, Szkoły Policealnej Nr 1 i Nr 2 w Radawnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Dyrektor Szkoły, zarządza co następuje:

§ 1

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu słuchaczy do szkoły, do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem np. dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platformy edukacyjnej Moodle, bezpłatnych programów edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi. Nauczyciele mogą korzystać z całego sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole lub w domu.

§ 3

Dyrektor Szkoły informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania.

§ 4

Nauczyciele Szkoły Policealnej Nr 1 i Nr 2 w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania zgodnie z nowymi przepisami są zobowiązani do prowadzenia kształcenia na odległość. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

§ 5

1. Dyrektor Szkoły z nauczycielami ustalił tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas w dotychczasowym wymiarze.

2. Dyrektor Szkoły określił formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela ze słuchaczem w następujący sposób:

- każdy nauczyciel pełni dyżur za pomocą środków elektronicznych lub telefonu i służy radą i konsultacjami na życzenie słuchacza w dni i godzinach, kiedy powinien prowadzić zajęcia według tygodniowego rozkładu(planu) nauczania.

3. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez słuchaczy z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu.

4. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela na platformie Moodle, a także tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

§ 6

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do poinformowania słuchaczy o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach realizacji uczenia się w domu, a także sposobu monitorowania i oceniania postępów w nauce.

§ 7

Dyrektor Szkoły ustalił w uzgodnieniu z nauczycielami, że wiedza i postępy w nauce będzie monitorowane i sprawdzane poprzez wykonywanie zadań na platformie Moodle oraz zadań wykonanych z wykorzystaniem każdych dostępnych środków komunikacji zdalnej.

§ 8

1. Dyrektor Szkoły do realizacji kształcenia zdalnego wykorzystuje platformę edukacyjną Moodle, z której Szkoły Policealne Nr 1 i Nr 2 korzystają do tej pory i inne formy zdalnego porozumiewania się ze słuchaczami

2. Dyrektor Szkoły informuje, że platforma Moodle to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne zawierające materiały do realizowania podstawy programowej oraz programu nauczania zawodu terapeuta zajęciowy i opiekun medyczny. Platforma umożliwia śledzenie postępów osób uczących się oraz czasu pracy nauczyciela.

3. Dyrektor szkoły zachęca słuchaczy i nauczycieli do wykorzystania, obok platformy Moodle, materiałów edukacyjnych na platformie www.e-podręczniki.pl i wykorzystania ich do pogłębiania wiedzy oraz do realizowania zadań edukacji zdalnej.

4. Wszystkie treści dostępne na platformie www.e-podręczniki.pl są dostępne przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania.

§ 9

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom i słuchaczom w celu realizacji kształcenia na odległość.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 i obowiązuje do odwołania.


Dyrektor Szkoły

171 wyświetlenia